پرش به محتوای اصلی

سیانت از اطلاعات کاربران

این خلاصه دسته ها و اهداف پیش فرض برای نگهداری داده های کاربر را نشان می دهد. برخی مناطق ممکن است دسته بندی ها و اهداف مشخص تری نسبت به موارد ذکر شده در اینجا داشته باشند.

سایت

اهداف

دوره نگهداری
هیچ دوره ماندگاری تعریف نشده است
کاربران

اهداف

دوره نگهداری
هیچ دوره ماندگاری تعریف نشده است
Course categories

اهداف

دوره نگهداری
هیچ دوره ماندگاری تعریف نشده است
درس ها

اهداف

دوره نگهداری
هیچ دوره ماندگاری تعریف نشده است
Activity modules

اهداف

دوره نگهداری
هیچ دوره ماندگاری تعریف نشده است
بلوک ها

اهداف

دوره نگهداری
هیچ دوره ماندگاری تعریف نشده است