پرش به محتوای اصلی

6 درس‌ها

مدیر: خانم دولت آبادیمدیر: حسین کی نژادمدیر: علی ملک پور

زبان برای شما - دوره‌ مقدماتی (English for you - Fundamental)

آموزش زبان با قابلیت تشخیص گفتار،
شبیه سازی مکالمه و همرا با تعیین سطح 
Fundamental

زرین پال

مدیر: خانم دولت آبادی

زبان برای شما - دوره متوسط ( English for you - Book1)

آموزش زبان با قابلیت تشخیص گفتار،
شبیه سازی مکالمه و همرا با تعیین سطح 
Book1

زرین پال

English for U

زبان برای شما - دوره متوسط 2 ( English for you - Book2)

آموزش زبان با قابلیت تشخیص گفتار،
شبیه سازی مکالمه و همرا با تعیین سطح 
Book2

زرین پال

English for U

زبان برای شما - دوره متوسط 3 ( English for you Book3)

آموزش زبان با قابلیت تشخیص گفتار،
شبیه سازی مکالمه و همرا با تعیین سطح 
Book3

زرین پال

English for U

زبان برای شما - دوره پیشرفته 1 ( English for you Summit 1)

آموزش زبان با قابلیت تشخیص گفتار،
شبیه سازی مکالمه و همرا با تعیین سطح 
Summit1

زرین پال

English for U

زبان برای شما - دوره پیشرفته 2 (English for you Summit2)

آموزش زبان با قابلیت تشخیص گفتار،
شبیه سازی مکالمه و همرا با تعیین سطح 
Summit2

زرین پال